đề án môi trường - khác nhau về cơ sở thầm định

Jul 31 2017 11:02:40

Dựa theo căn cứ vào Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường quy định thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án môi trường chi tiết, các cơ sở sản xuất phải thực hiện để bảo đảm sản xuất phù hợp với đề xuất đưa ra

More.....

Đề án môi trường chi tiết được xem là cơ sở quản lý sản xuất các cơ sở

Jul 25 2017 16:29:21

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng yêu cầu cần các chủ cơ sở thực hiện sản xuất trước ngày 1/4/2015 và có quy mô sản xuất lớn cần phải thục hiện để đúng với quy định. Hồ sơ này thực hiện đủ để đúng và đủ với yêu cầu quy định đưa ra

More.....

Thời hạn xét duyệt đề án môi trường chi tiết bao lâu

Jul 20 2017 11:12:41

Đề án bảo vệ môi trường một trong những giấy tờ pháp lý được thực hiện cho các cơ sở sản xuất trước ngày 1/4/2015, thực hiện nhằm bảo đảm sản xuất được ràng buộc và giám sát có phù hợp để bảo đảm đúng và đủ điều kiện

More.....